Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Hoorn ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Hoorn en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden CrossFit Hoorn

Artikel 1 – Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met en vormen onderdeel van het
  lidmaatschap dat u met CrossFit Hoorn bent aangegaan. CrossFit Hoorn is gerechtigd om zonder verdere aankondiging haar voorwaarden en huisregels op een willekeurig moment aan te passen. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en huisregels en zich daar aan te houden. De voorwaarden en huisregels heeft u van ons ontvangen bij het aangaan van uw lidmaatschap, tevens zijn deze terug te vinden in de box van CrossFit Hoorn.
 2. Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. CrossFit Hoorn en/of haar leiding en CrossFit Coaches aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.
 2. De trainingen die worden gegeven door CrossFit Hoorn en/of haar leiding en CrossFit Coaches zijn specifiek ontwikkeld voor gezonde mensen die kunnen sporten. CrossFit Hoorn en/of haar leiding en CrossFit Coaches aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
 3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. De deelnemer zal CrossFit Hoorn en/of haar leiding en CrossFit Coaches geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Abonnementen

 1. Met alle abonnementen kunt u het aangegeven aantal keer per maand trainen. Niet gebruikte trainingen zijn niet mee te nemen naar een volgende maand.
 2. Elk nieuw lid dient eerst de ONRAMP lessen te doorlopen. Alleen bij instemming van één van de coaches kan hiervan worden afgezien.
 3. Het abonnement wordt aangegaan voor de looptijd van drie maanden, daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar.
 4. Rittenkaarten zijn geldig voor de duur van een half jaar. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie wanneer de afgenomen ritten niet volledig worden gebruikt.
 5. Opzeggingen gaan middels Crossbit Manager.
 6. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 7. Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient per het CrossBit systeem te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 8. U bent verplicht om zich in te schrijven voor de trainingen middels het inschrijfsysteem.
 9. Er mag worden deelgenomen aan maximaal één lesuur per dag. Het is enkel toegestaan om extra te trainen tijdens de Open Gym uren. Hier dient wel evengoed dat een inschrijving is verplicht.

Artikel 4 – Betalingstermijn / incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen abonnementsgeld kan door CrossFit Hoorn worden verhoogd.
 2. De betalingen aan CrossFit Hoorn zijn op basis van (maandelijkse) incasso.
 3. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
 5. Het abonnementsgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van CrossFit Hoorn.

Artikel 5 – Huisregels

 1. De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit Hoorn gegeven instructies en vastgestelde huisregels.
 2. CrossFit Hoorn behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.

Artikel 6 - Lessen

 1. CrossFit Hoorn is vrij in de verdeling van de trainingstijden. Zie daarvoor het trainingsrooster.
 2. CrossFit Hoorn houdt zich het recht om openingstijden te wijzigen.
 3. Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit Hoorn de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
 4. CrossFit Hoorn behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Hoorn te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Hoorn te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

 1. CrossFit Hoorn verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit Hoorn zijn opgenomen. CrossFit Hoorn en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Hoorn te worden doorgegeven.

Overige voorwaarden

 1. CrossFit Hoorn behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor? of achteraf nimmer rechten worden ontleend.